tisdag 29 september 2015

Fördärv

Hittat på nätet:

Fördärv

Fly! Fly i flygande fläng!
Flyget fosforbombar!
Flammade frontlinje
Förvridna, förbrända
förkolnade fragment.

Flykt från förödelse
förgiftning, förstörelse
från fruktade fiendevapen
Fasansfull färd föder
förfärlig förlamning.

Flyende förvägras
frihetens flyktvägar
Förtvivlan, förnedring
Förkrossade flyktingar
förhånas,fördöms.

Flyktingar fängslas
Fångar förhörs fränt
Fängslade försvinner
försmäktar i fängelse.
Förbannelsen fräter.

Fascistfanan fladdrar
förebådar förtrycket
Fientliga främlingar
förföljer, fullständigt
förintar fredliga folk.

Fans fanatiska följe
förfärar, förhäxar, förgör
Fullkomligt förhärdade
förövares fula fräckhet
fascinerar förvirrade fans.

Fotografier förevigar
förfärande förintelse
Förhärjande framryckning
fortgår förbluffande fort
Fasans framsteg förmeras.

Finner Fan fler följeslagare?
Fortsätter fanatiker friskt följa
fördärvets förtäckta förförare?
Finns falskt försvar för förfallet?
Fördöljs faktiskt farliga följder?

Sture Alfredson.

Läs fler texter av Sture Alfredson här: Sture Alfredsons NYA hemsida.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det

Så här skriver 19 jurister bland annat i debattartikeln "Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det" på dn.se

Vi vill lyfta fram några formuleringar ur det första kapitlet i regeringsformen, en av våra grundlagar. Dessa bestämmelser utgör utgångspunkt och förutsättning för den svenska rättsstaten:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den offentliga makten ska utövas under lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Texten kan sägas vara samhällets värdegrund och uttrycker kraftfulla rättsprinciper om legalitet, objektivitet och likabehandling som ska genomsyra all offentlig verksamhet i den demokratiska rättsstaten Sverige.

Alla som arbetar inom "det allmänna" måste respektera denna konstitutionella värdegrund.

Också ledande politiker är bundna av stadgandena i grundlagen. Regeringsformen sätter gränser för vilka lagar som får stiftas och de svenska grundlagarna uttrycker tillsammans med konventioner om mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter de minimikrav som finns för hur människor får behandlas i Sverige i dag.

Grundlagar kan inte enkelt ändras; deras syfte är att stabilisera rättsläget och förhindra lättvindiga förändringar av sådana värderingar och principer som anses vara fundamentala för en rätts- och välfärdsstat.

I tider som den vi befinner oss i nu, där starka krafter ifrågasätter bland annat alla människors lika värde är det särskilt viktigt att vi visar rättspatos och agerar i enlighet med – och värnar – den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det värsta en elev kan göra?

En av de frågor som diskuterades intensivast när jag läste till lärare var frågan om keps i klassrummet.

Av diskussionernas intensitet att döma tyckte alla utom jag att det är mycket värre att ha keps i klassrummet än att till exempel klottra, skolka, mobba, hata, hota, heila, kränka, våldta och mörda.

Jag förstår inte varför.

För det första tycker jag att det är kränkande mot elevers integritet att lägga sig i hur de klär sig. Så länge det inte skadar eleverna själva eller någon annan tycker jag inte att skolan ska lägga sig i hur de klär sig. Det gäller till exempel såväl keps och piercing som slöja i alla dess former.

För det andra påverkar det på intet sätt hur väl elever lär sig om de har keps på sig under lektionerna. Hör de sämre? Ser de sämre? Tänker de sämre? Förstår de sämre? Jag svarar nej på samtliga dessa fyra frågor. Vill du övertyga mig om att jag har fel får du komma med ovedersägliga vetenskapliga bevis.

För det tredje kan vissa elever behöva skärma av sig från omgivningen med hjälp av till exempel en keps för att kunna koncentrera sig bättre. Det är inte bara jag som hävdar detta. Det gör också flera specialpedagoger.

Jag tycker det är mycket värre att klottra, skolka, mobba, hata, hota, heila, kränka, våldta och mörda än att ha keps i klassrummet.

Frågan om keps i klassrummet tycker jag är en icke-fråga. Vad tycker du?

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.