onsdag 30 september 2015

Nio punkter för global fred

I en debattartikel på unt.se presenterar tolv professorer, lektorer och doktorander vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet dessa rekommendationer för att stärka insatserna för global fred:

 1. Vi måste aktivt bidra till FN:s fredsbevarande operationer.
 2. Vi måste stärka insatserna för internationell medling.
 3. Vi måste bryta konfliktspiraler genom konkreta fredsinsatser.
 4. Vi måste ge psykologiskt och socialt stöd till människor traumatiserade av krig.
 5. Vi måste arbeta för ökad tolerans.
 6. Vi måste främja demokrati och gott styre.
 7. Vi måste investera i utbildning.
 8. Vi måste verka för ökad jämställdhet.
 9. Vi måste bekämpa fattigdom och främja en inkluderande världsekonomi.

Alla de nio punkterna har sin grund i forskning. Hela artikeln kan läsas här: Nio punkter för global fred.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Om politikers direkta ansvar för sitt partis politik

Så här står det bland annat i artikeln SD: föreslår: Fullmäktiges politiker bör ta emot ”ensamkommande” hemma på exponerat.net:

Sverigedemokraterna i Lidköping skriver i en motion att de politiker som vill att Lidköping ska ta emot fler "ensamkommande" själva skall ta hand om dem hemma, i stället för att kommunen skall driva "dyra" mottagningar. Det skall enligt förslaget vara de mottagande politikernas sak att sköta integrationen.

– Politiker i kommunen som är positiva till denna form av invandring bör aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar för de "ensamkommande" som de beslutat att ta emot inom kommunen. I stället för att placera de "ensamkommande" i dyra speciella boenden [...] kan kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare öppna sina hem för dessa, skriver SD i sin motion.

Jag kommentarade denna artikel i en tråd på Facebook på följande vis:

Jag föreslår att alla SD-politiker i Lidköping "bör aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar" för sitt partis politik, d.v.s. "hjälp i närområdet", genom att åka till nämnda närområde, förslagsvis Libanon, och hjälpa till där.

När SAMTLIGA SD-politiker i Lidköping gjort detta kan SD:s förslag om att "politiker som vill att Lidköping ska ta emot fler 'ensamkommande' själva skall ta hand om dem hemma" MÖJLIGEN beaktas.

Anmärkning: Exponerat är en hatsajt. Läs mer på sidan Sveriges värsta högerextremistiska hat- och rasistsajter! Del 2: Exponerat. på slutpixlat.blogspot.se.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Angrip det verkliga problemet

Hittat på Facebook:

Angrip det verkliga problemet.

Om bostadsbristen är ett problem, angrip bostadsbristen. Inte invandrare.

Om arbetslösheten är ett problem, angrip arbetslösheten. Inte invandrare.

Om kriminaliteten är ett problem, angrip kriminaliteten. Inte invandrare.

Om missbruket är ett problem, angrip missbruket. Inte invandrare.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Sverigedemokratin verkar vara en masspsykos

Sverigedemokratin verkar vara en masspsykos, tycker jag.

Enligt NE är masspsykos "en extrem form av massuggestion".

Enligt NE är massuggestion "typ av påverkan på en grupp eller massa av människor".

I NE står om massuggestion vidare bland annat detta: "När omdömet och kritikförmågan sätts ur spel kan man tala om masspsykos. Påverkan syftar till att ändra människors åsikter, attityder eller beteende och är mer känslomässig än saklig. Diktatorer brukar utnyttja massuggestion i samband med parader och massmöten, där starkt förenklade budskap skall trummas in."

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Var besvärlig

Hittat på Facebook:

Var besvärlig, ta plats, höj din röst och backa inte.

Vi håller varandras hand när det bli läskigt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det är väl fan också ...

Hittat på Facebook:

Det är väl fan också att man ska stämplas som rasist bara för att man avskyr människor som kommer från andra länder och inte ser ut som oss svenskar.

Ulf Ivar Nilsson.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Från BSS till GSU

Hittat på Facebook:

Sverigedemokraterna har onekligen gjort en spännande ideologisk resa. Från "Bevara Sverige Svenskt" till "Gör Sverige Ungerskt".

Caspian Rehbinder.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Hwad wilja Sverigedemokraterna? IV

 • I hemlighet massövervaka partiets egna förtroendevalda, anställda och politiskt aktiva medlemmar.
 • Åsiktsregistrera journalister som anställs inom public service och tvinga dem att uppge vilket parti de sympatiserar med.
 • Återinföra passkontrollen vid Sveriges gränser.
 • Införa tvingande medicinska ålderskontroller av ensamkommande barn.
 • Kanske införa kontroll av nationstillhörighet.
 • Kanske införa kontroll av religiös tillhörighet.
 • Kanske införa kontroll av rastillhörighet.

Ha i åtanke att dessa tankar kommer från Ulf Bjerlid, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som förhåller sig "försiktigt kritisk när Sverigedemokraterna benämns som ett rasistiskt eller fascistiskt parti". Detta enligt inlägget Sverigedemokraternas kontrollfanatism leder tankarna till fascismen på Ulfs blogg, samma inlägg som tankarna ovan kommer från.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

tisdag 29 september 2015

Fördärv

Hittat på nätet:

Fördärv

Fly! Fly i flygande fläng!
Flyget fosforbombar!
Flammade frontlinje
Förvridna, förbrända
förkolnade fragment.

Flykt från förödelse
förgiftning, förstörelse
från fruktade fiendevapen
Fasansfull färd föder
förfärlig förlamning.

Flyende förvägras
frihetens flyktvägar
Förtvivlan, förnedring
Förkrossade flyktingar
förhånas,fördöms.

Flyktingar fängslas
Fångar förhörs fränt
Fängslade försvinner
försmäktar i fängelse.
Förbannelsen fräter.

Fascistfanan fladdrar
förebådar förtrycket
Fientliga främlingar
förföljer, fullständigt
förintar fredliga folk.

Fans fanatiska följe
förfärar, förhäxar, förgör
Fullkomligt förhärdade
förövares fula fräckhet
fascinerar förvirrade fans.

Fotografier förevigar
förfärande förintelse
Förhärjande framryckning
fortgår förbluffande fort
Fasans framsteg förmeras.

Finner Fan fler följeslagare?
Fortsätter fanatiker friskt följa
fördärvets förtäckta förförare?
Finns falskt försvar för förfallet?
Fördöljs faktiskt farliga följder?

Sture Alfredson.

Läs fler texter av Sture Alfredson här: Sture Alfredsons NYA hemsida.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det

Så här skriver 19 jurister bland annat i debattartikeln "Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det" på dn.se

Vi vill lyfta fram några formuleringar ur det första kapitlet i regeringsformen, en av våra grundlagar. Dessa bestämmelser utgör utgångspunkt och förutsättning för den svenska rättsstaten:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den offentliga makten ska utövas under lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Texten kan sägas vara samhällets värdegrund och uttrycker kraftfulla rättsprinciper om legalitet, objektivitet och likabehandling som ska genomsyra all offentlig verksamhet i den demokratiska rättsstaten Sverige.

Alla som arbetar inom "det allmänna" måste respektera denna konstitutionella värdegrund.

Också ledande politiker är bundna av stadgandena i grundlagen. Regeringsformen sätter gränser för vilka lagar som får stiftas och de svenska grundlagarna uttrycker tillsammans med konventioner om mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter de minimikrav som finns för hur människor får behandlas i Sverige i dag.

Grundlagar kan inte enkelt ändras; deras syfte är att stabilisera rättsläget och förhindra lättvindiga förändringar av sådana värderingar och principer som anses vara fundamentala för en rätts- och välfärdsstat.

I tider som den vi befinner oss i nu, där starka krafter ifrågasätter bland annat alla människors lika värde är det särskilt viktigt att vi visar rättspatos och agerar i enlighet med – och värnar – den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Det värsta en elev kan göra?

En av de frågor som diskuterades intensivast när jag läste till lärare var frågan om keps i klassrummet.

Av diskussionernas intensitet att döma tyckte alla utom jag att det är mycket värre att ha keps i klassrummet än att till exempel klottra, skolka, mobba, hata, hota, heila, kränka, våldta och mörda.

Jag förstår inte varför.

För det första tycker jag att det är kränkande mot elevers integritet att lägga sig i hur de klär sig. Så länge det inte skadar eleverna själva eller någon annan tycker jag inte att skolan ska lägga sig i hur de klär sig. Det gäller till exempel såväl keps och piercing som slöja i alla dess former.

För det andra påverkar det på intet sätt hur väl elever lär sig om de har keps på sig under lektionerna. Hör de sämre? Ser de sämre? Tänker de sämre? Förstår de sämre? Jag svarar nej på samtliga dessa fyra frågor. Vill du övertyga mig om att jag har fel får du komma med ovedersägliga vetenskapliga bevis.

För det tredje kan vissa elever behöva skärma av sig från omgivningen med hjälp av till exempel en keps för att kunna koncentrera sig bättre. Det är inte bara jag som hävdar detta. Det gör också flera specialpedagoger.

Jag tycker det är mycket värre att klottra, skolka, mobba, hata, hota, heila, kränka, våldta och mörda än att ha keps i klassrummet.

Frågan om keps i klassrummet tycker jag är en icke-fråga. Vad tycker du?

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

måndag 28 september 2015

Män står vid stränder och gråter

Sagt på Facebook:

Män står vid stränder och gråter.

Barn ska inte vara här, de ska sitta på gungor
Barn ska skratta så att de kiknar när de blir kittlade
Barn ska rita på väggar trots att de inte får
Barn ska be om en glass till, för annars tjuter jag.

Barn ska inte dö på stränder
Barn ska ligga på bryggor och fiska efter krabbor
Barn ska inte dö på vägar inlåsta i lastbilar
Barn ska se på lastbilsfilmer på youtube
Barn ska springa genom området ner till planen
Barn ska andas vidare, med luft i lungorna.

Män ska aldrig stå vid stränder och lyfta sina söner ur havet
Ingen storasyster ska någonsin dra en bror med vattenfyllda lungor
in i Europas blinda skamfläck.

Och ändå står männen vid stränderna och gråter.

Vår mänsklighet mäts ut i detta ögonblick.
Är du med Oss eller mot Oss? Vi är människorna.
Är du också en människa eller är du en skugga av en stövel?
Hatets sommar följdes av förtvivlans höst
Rasismen som vuxit till sig i fjolårets stillastående pölar
en hinna av vitt ariskt mögel.

De har vädrat seger, de har frustat
de har dånat.

Men de är inte så många som de vill få oss att tro
de är inte så många som de själva tror.
De kommer att förlora.

Hur kan vi veta det?
Så länge som män står vid stränder och gråter
med krigets helvete bakom sig
och en okänd värld framför sig.

Så länge kommer människornas starkaste urkraft att vakna till sist
välla fram ur miljontals dolda källor, i en enda rörelse skölja bort det vita möglet.
Den gränsöverskridande maningen: solidariteten.
Förmågan att älska alla
den som gör oss mänskliga.

Barnen är på väg upp genom natten, dom som ännu andas.
Ta emot dom med kärlek
bär dom med kärlek genom mörkret
bär dom med kärlek så gränslös att den blir en naturkraft
bort från dödens stränder
över fälten av taggtråd.

Låt dom komma hit, alla. Varenda anhörig till varenda flykting.
Fråga inte om deras hemort, fråga inte om deras historia, fråga inte om deras asylskäl.
Fråga inte efter pass. Lös det.
Vi har plats.

Vi har enormt med plats!

För att krossa hatet behöver vi bara minnas
denna enda enkla maning:
Hjälp varandra.

Erik Berg.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Är islam och AFA rasister?

Sagt på Facebook:

Mats Kristiansson: Näthat är givetvis helt åt helvete!

Jag tycker det är dags att börja med strikt tillämpning av artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering", som antogs av FN:s generalförsamling 1965, undertecknades av Sverige 1966 och trädde i kraft 1969 (i Sverige 1972). Så här lyder artikel 4 b:

"olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag"

Fattar inte varför detta inte redan tillämpas.

Läs mer här: Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering: Artikel 4.

S E: Då kan vi förbjuda islam direkt i Sverige ... och alla dess underorganisationer ... AFA m.m.

Mats Kristiansson: Några klargöranden:

Islam är en RELIGION och "förkastar starkt all form av rasdiskriminering". Läs mer här: Människans status i Islam. Det kan möjligen finnas "organisationer [...] som främjar och uppmanar till rasdiskriminering", där medlemmarna är muslimer, men då är det i så fall just de organisationerna som bryter mot vad som står i artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" - INTE alla muslimer.

AFA arbetar MOT rasism och är alltså precis MOTSATSEN till de organisationer som enligt artikel 4 b i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering" ska förbjudas. Möjligen använder AFA olagliga metoder, men i så fall ska någon annan lagstiftning tillämpas. Läs mer här: Presentation.

Anmärkning: Antifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk med socialistisk grundsyn, som bekämpar fascismen både ideologiskt och fysiskt. AFA kämpar också mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

söndag 27 september 2015

Vad är alltid roligt?

Sagt på Facebook:

Trådstart: Det är alltid roligt att lyssna när någon ljuger när du vet sanningen.

Mats Kristiansson: Roligt, förvisso, men också rätt enerverande när folk är faktaresistenta. Har skrivit en del på olika debattforum och bland annat försökt sprida dessa tre fakta om Vänsterpartiet:

a) Partiet heter sedan 1990 VÄNSTERPARTIET - INTE VPK.

b) Det är ett REFORMISTISKT SOCIALISTISKT parti - INTE ett kommunistiskt.

c) Partiet förespråkar BLANDEKONOMI - INTE planekonomi.

Jag har hittills haft föga framgång bland de som inte redan vet detta.

"En gång kommunist, alltid kommunist," är en vanlig kommentar, vilket är ungefär lika logiskt som att säga "En gång slavägare, alltid slavägare" om partier som förespråkar kapitalism.

Men skam den som ger sig!

Läs mer här: Reformistisk socialism: En definition.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inför ʃ, ɕ och ŋ i svenskan

Jag har ett förslag. Eller rättare sagt tre.

Ersätt sj, sk, stj, skj, sch etctera med ʃ när sj, sk, stj, skj, sch etcetera uttalas ʃ.

Ersätt tj, k, kj, ch och c med ɕ när tj, k, kj, ch och c uttalas ɕ.

Ersätt ng, g och n med ŋ när ng, g och n uttalas ŋ.

Det här är inte fullt så galet som somliga kanske tycker. I den äldre runraden finns till exempel ett tecken som uttalades "θ", alltså som det första ljudet i engelska "thing", och ett tecken som uttalades "ŋ", alltså som det sista ljudet i svenska "lång".

Det finns fler liknande exempel från äldre tider, men jag nöjer mig med dessa två. Ämnet för det här inlägget är ju inte språkhistoria.

Ett realistiskt förslag? Knappast. Men håll med om att det skulle underlätta mycket när man lär sig svenska.

Inte minst skulle det underlätta mycket för alla de flyktingar som kommer till Sverige från Syrien och andra länder och i många fall inte bara behöver lära sig ett nytt språk utan också ett nytt alfabet.

Med tanke på kopplingen bakåt i tiden är detta förslag kanske till och med något Sverigedemokraterna skulle kunna ställa sig bakom.

Och i ett slag förbättra sin integrationspolitik med hur många procent som helst. För de verkar ju inte ha någon. Åtminstone upplever jag det så.

Tänk den dag man får höra Jimmie Åkesson stå och rabbla "införa ʃ, ɕ och ŋ" istället för "hjälpa i närområdet" i debatter om integrationspolitik.

Han skulle framstå som väldigt mycket intelligentare, tycker åtminstone jag. Och kanske till och med få applåder från vänsterpartister. Åtminstone små och i just det fallet.

Hoppas den dagen kommer snart ...

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

lördag 26 september 2015

Sverige håller på att falla samman

Hittade detta på Facebook:

Vänner. Jag måste tyvärr konstatera att Sverige håller på att falla samman. Nationen står inför ett inbördeskrig utan dess like. Jag har läst det på internet. Aldrig tidigare har Sverige utsatts för en sån prövning som vi står inför nu!

Landet håller på att falla samman, det ser man ju! Det är dags att öppna ögonen och inse att något är på väg att gå alldeles åt helvete i landet Sverige. Det här är något vi aldrig varit i närheten av i vår historia!

1719, till exempel, brände ryssen ner Östhammar, Öregrund, Lövstabruk, Forsmarks bruk och Norrtälje. Hade ortsborna då vetat att vi 300 år senare skulle bli tvungna att eventuellt göra vissa uppoffringar för att hjälpa folk på flykt från krig hade de antagligen inte klagat. Inte om de vetat vilka fruktansvärda saker vi tvingas gå igenom!

1867-1869 var det svält i Sverige, påstås det. Och en massa människor dog av svält, och folk emigrerade och hade sig, sägs det. Pyttsan, säger jag, det är ingenting mot den massvält som råder idag! När svenska pensionärer tvingas att äta sina egna möbeltassar och slicka saltsten för att överleva. Det kommer in rapporter om att pensionärer idag är tvungna att riva ner sina tapeter och koka i vatten utspätt med grus för att överleva! (Källa: En kille på flashback.) De som var med om "svälten" under 1800-talet hade antagligen skämts om de vetat hur pensionärerna idag hade det!

Och visst fan har det blivit värre att jobba med! Förr i tiden hade folk behagliga jobb som självförsörjande bonde (tänker mig att det är en tillvaro inte olik hur Ernst Kirschteiger har det idag) eller annat självförverkligande, som typ kolgruvearbetare. Nu för tiden är alla jobb ett helvete, för oavsett hur mycket man jobbar kommer Stefan Löfven, eller PK-Jesus som jag kallar honom, och tar 96 % av det man skrapat ihop och skänker till invandrarna, så att de kan köpa palats och köra Lamborghini! För jävligt är vad det är!

Och visst har det gått snabbt. Jag minns jag hur lugnt och tryggt det var på 90-talet. Då var man aldrig rädd, för det hände aldrig någonting farligt! Nää då! Begreppet grov brottslighet existerade knappt! Varken stölder, rån, kidnappningar eller mord hände då! Och det fanns inga gäng heller! Eller, alltså, det hände ju saker, men det var ju inte som nu! Stureplansmorden, Militärligan Uppsalaligan, Mathias Flink, Rififikuppen mot Moderna muséet, mordet på John Hron, Maskeradligan, rånet på Gotiabanken, MC-krigen, Lasermannen, morden i Malexander och så vidare var ju förvisso inte så bra men är ju inget i jämförelse mot vad som händer nu! I somras var det t.ex. fyra asylsökande som vägrade kliva av bussen i Röstånga! Sånt får mig att fråga mig: Vad i helvete är det som håller på att hända?

Statsskulden är högre än någonsin (skitmånga miljarder har jag läst). Det är helt omöjligt att få tandläkartid, för alla tandläkare hjälper bara lycksökande dentalimmigranter från Mellanöstern som reser över hela Europa för att komma till Sverige, som är det enda landet i världen där man kan få en rotfyllning! Sex miljoner etniska svenskar mitt i livet är bostadslösa till följd av att deras hus byggts om till flyktingförläggningar för "ensamkommande flyktingbarn", som för övrigt inte ens är barn, för man kan tydligt se att några har kommit in i puberteten! Det är så mycket invandrare överallt så man måste införa arabiska och urdu i första klass i vissa skolor, för annars klarar sig de svenska barnen, som är i minoritet, inte i samhället. (Det här berättade en kille för mig i fikarummet, så det måste ju vara sant!)

Och allt det här kokar ner till en enda fråga, till mannen, landsförrädaren, som personligen är ansvarig för ALLT detta! VAD GÖR STEFAN LÖFVEN? (PK-Jesus.)

Kalle Björk.

För att ingen ska missförstå är det väl bäst att säga att det är ironi. För övrigt hejdlöst rolig sådan, enligt min mening.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering: Artikel 4

Så här står det i Artikel 4 i "Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering", som antogs av FN:s generalförsamling 1965, undertecknades av Sverige 1966 och trädde i kraft 1969 (i Sverige 1972):

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter,

b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, samt

c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.

Hela konventionen kan hämtas här: Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.

Några länkar till sidor där hela eller delar av citatet ovan diskuteras:

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vilka vinklar mest: Avpixlat eller Expo och ETC?

Sagt på Facebook:

U L: Avpixlat är långt ifrån den enda siten som är vinklad. Det finns siter som vinklar åt både höger och vänster. Lite eget sunt förnuft samt källkritik brukar räcka långt. Eller håller du inte med, Mats Kristiansson?

Mats Kristiansson: Källkritik är viktigt i alla lägen. Det som står på Avpixlat och andra liknande hatsiter är dock mycket mer vinklat än det som står i till exempel moderata Svenska Dagbladet eller socialdemokratiska Aftonbladet.

U L: Expo och ETC är i mitt tycke väldigt vinklade.

Mats Kristiansson: Sant. Om man med vinkling menar att fokusera på ett speciellt område eller ha ett speciellt perspektiv.

"Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället," står det här: Vad vi gör.

"Dagens ETC är den nya rödgröna dagstidningen," står det här: Dagstidningen fyller fyra månader – men fyller den sitt syfte?. På samma sida står också: Målsättningen är att "kunna förändra svensk debatt, bland annat genom att konsekvent – dagligen – bemöta liberala eller konservativa föreställningar".

Frågan är vad som är sant. Jag har inte läst så mycket, varken på Avpixlat eller Expos och ETC:s webbplatser. Expos och ETC:s beskrivning av världen tycks dock stämma väl med hur jag upplever världen.

Det tycker jag inte att Avpixlats beskrivning av världen gör. Två ord som ofta återkommer är "asylkaos" och "massinvandring". Enligt sidan Sverige på migrationsinfo.se var år 2014 nettoinvandringen till Sverige 75 000 personer. Det tycker inte jag kan kallas "massinvandring".

Dessutom skrivs på Avpixlat mycket om problem med invandrare. Jag har bott i ett invandrartätt område i 25 år. Kanske 70 % har utländsk bakgrund. Jag har inte noterat några speciella problem med invandrare under dessa 25 år. Jag tycker att de är ungefär som svenskar i allmänhet.

Om jag märkt något är det i så fall att de allra flesta med utländsk bakgrund är mer sociala och trevliga att prata med än svenskar. (Därmed inte sagt att svenskar är otrevliga. De allra flesta svenskar är precis lika trevliga som de allra flesta med utländsk bakgrund; de är bara mindre pratsamma.)

U L: Till mångt och mycket hänger det på ens egna politiska inriktning vilka siter man tycker är vinklade eller inte. Huvudsaken är, enligt mig, att vi öppet kan diskutera utan att blint tro på dessa siter samt respektera att alla inte tycker lika. Och det är väl tur det.

Mats Kristiansson: Håller delvis med. Håller dock inte med om att "ens egna politiska inriktning" avgör "vilka siter man tycker är vinklade eller inte". Åtminstone inte i mitt fall.

Jag är vänsterpartist. Om en enskild vänsterpartist - eller för den delen Vänsterpartiet generellt - gjort något fel eller dylikt vill jag veta det rakt på sak och utan några som helst förskönande omskrivningar, halvsanningar eller lögner.

Hur ska jag kunna förhålla mig verkligheten om jag inte säkert vet vad som är sant och osant? Hur ska jag kunna påverka på ett adekvat sätt om det jag försöker påverka är helt eller delvis lögnaktigt?

U L: Håller med dig. Just därför tar jag allt från dessa siter med en nypa salt. Har fått för mig att om man läser om samma händelse på flera olika siter med olika politiska sympatier kan man efter ett visst pusslande åtminstone komma någorlunda nära sanningen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

fredag 25 september 2015

Referat av krönikan "Nazisternas uppvigling på hatsajter är ett allvarligt hot mot demokratin och Sveriges inre säkerhet"

I krönikan "Nazisternas uppvigling på hatsajter är ett allvarligt hot mot demokratin och Sveriges inre säkerhet" på dagensjuridik.se riktar Gunno Gunnmo, f.d. länspolismästare i Stockholm, och Eric Rönnegård, f.d. polisintendent i Stockholm, skarp kritik mot att nazismen prioriterats ner, både rättsligt och polisiärt, efter terrorattentaten i USA 11 september 2001.

Nazismen utgör enligt skribenterna nämligen ett allvarligt hot mot både demokratin och Sveriges inre säkerhet.

Så här står det bland annat i krönikan:

Säpochefen Anders Eriksson upprepade ofta: "Nazisterna är ett hot mot demokratin. Det har vi sagt alltsedan 1995 och därefter upprepat det." (Expressen 18/12 1999).

I budgetpropositionen 1999/2000:1 finns sammanlagt flera sidor om polisens och rättsväsendets hantering av hatbrotten. Några brottstycken ur den får visa att regering och riksdag tog dessa frågor på allvar under de år dessa frågor prioriterades:

"Respekten för alla människors lika värde är grundläggande i en demokrati... Rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska yttringar skall förebyggas och bemötas med kraftfulla åtgärder."

*

Efter terroristattentatet i USA 11/9 2001 vände utvecklingen. En tid efter 11 september ändrade RPS och Säpo sin hotbildsbedömning av nazisterna: "Nazisterna utgjorde inte längre ett hot mot demokratin."

Det var naturligtvis viktigt att terroristbrotten prioriterades, men fel att det fick gå ut över att hatbrotten tilläts bli bortprioriterade och detta utan debatt. Hatbrottsexperterna på Säpo fick successivt andra arbetsuppgifter. En likartad utveckling ägde rum i de 21 polismyndigheterna.

Efter 11 september 2001 har svensk polis underlåtit att ingripa mot nazistorganisationer [...] när de gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. De har istället fått polisens beskydd att på gator och torg sprida uttryck för nationalsocialistisk rasideologi. Det hade inte hänt under åren hatbrotten prioriterades.

*

Nazisterna inspirerar och påverkar de oorganiserade på hatsajter som Flashback och Avpixlat. Med aggressiv retorik påverkas dessa att tillgripa oorganiserat våld mot till exempel synagogor, moskéer, asylboenden och tiggande romer.

Metoden utgör ett allvarligt hot mot demokratin och landets inre säkerhet då nazisterna kan uppvigla, bekräfta och motivera oorganiserade att gå till attack, såsom exempelvis sannolikt var fallet med både Anders Bering Breivik och Peter Mangs.

*

På Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) hemsida går att utläsa:

Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (2014) utfördes 2013 uppskattningsvis 262 000 främlingsfientliga/rasistiska hatbrott; 67 000 antireligiösa hatbrott; 42 000 homofobiska hatbrott. Det blir för det året sammanräknat 371 000 utförda hatbrott. Det ger ett grovt och skrämmande perspektiv på mängden av hatbrott.

Det officiella antalet hatbrottsanmälningar under senare år har legat genomsnittligt på 5 000 till 6 000 per år. Av brottsanmälningarna för 2013 personuppklarades 5 procent. Procenten lagförda av dessa anmälningar redovisas inte, men torde knappast uppgå till 1 procent.

Hatbrottslagarna i vårt land torde tillhöra de allra minst använda rättsreglerna i straffrätten. Mörkertalet för denna för vår demokrati så viktiga brottskategori torde vara synnerligen stort och resultatet av polisens arbete är uselt.

Krönikan fortsätter med att ta upp några grupper som är utsatta för nazisternas hat och hot, som avser att tysta och skrämma. Judarna. Tiggande romer. Muslimer. Politiker. Journalister. Forskare. Kulturpersoner.

Krönikan fortsätter med att tolka läget just nu:

I dag finns det starka indikationer på att nazisterna går in i en aktivare och mer utåtriktad fas med dels ökat rashat mot judar, muslimer, romer och icke-vita, dels intensifierar det pågående "kriget" mot det demokratiska styret. Vi kan vara på väg mot en situation jämförbar med när det var som värst på 1990-talet, med bombattentat, mord, mordbrand, misshandel och skadegörelse. Ledningen för SMR har uppmanat medlemmarna att utbilda sig och beväpna sig för den kommande kampen på gatorna.

Nazisternas frihet, att hota och begå brott vid allmänna sammankomster har på punkt efter punkt blivit judarnas, romernas och muslimernas ofrihet. På grund av den höga hotbilden från nazisterna vågar dessa minoriteter allt mindre använda sin yttrandefrihet och andra friheter. Alltfler av dem vågar till exempel inte använda sina symboler offentligt eller visa sin etniska identitet. Alltfler judar överväger att lämna landet. På grund av fler och grövre attacker mot synagogor och moskéer känner judar och muslimer sin religionsfrihet allvarligt hotad.

Vad behöver då göras för att komma till rätta med hatbrotten? Enligt krönikörerna detta:

Politiska löften - om ökad satsning på hatbrotten - kommer inte att kunna uppfyllas om inte två helt avgörande strategiska beslut fattas.

Det första beslutet: Vi har nu en erfaren säpochef och en helt ny rikspolischef. Tillsammans bör ni ändra den nu gällande hotbildsbedömningen "att nazismen inte utgör ett hot mot demokratin".

Ni bör fatta samma beslut som gällde de sju år då riksdagen högt prioriterade rättsväsendets hatbrottsarbete, nämligen "att nazismen är ett hot mot demokratin". Därmed skulle hatbrottsbekämpning åter bli en huvuduppgift för Säpo.

Det andra beslutet: Det måste fattas av riksdagen och finnas tydligt inskrivet i budgetpropositionen. Utan ett tydligt prioriteringsbeslut från riksdagen kommer inte svensk polis att lyckas återta initiativet vad gäller hatbrottsarbetet.

När svenska folket nu senast svarade på vad som oroar dem mest blev svaret "organiserad brottslighet, miljöförstöring och nynazism". Det visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.

Slutligen rekommenderar krönikerna två böcker:

Två böcker borde vara obligatorisk läsning för riksdagsledamöter och rättsväsendets chefer. Den ena är Heléne Lööws Nazismen i Sverige 2000 ‒ 2014. Den andra är socialpsykologen Harald Welzers bok Gärningsmän ‒ Hur helt vanliga människor blir massmördare.

Krönikan är rätt lång men mycket tänkvärd och absolut värd att läsa, tycker jag. Att citaten ovan blev rätt många är en indikation på det.

Inte minst ger krönikan en historisk tillbakablick. Sådant är viktigt.

Tänker spontant på boken ... om detta må ni berätta ... om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Boken kan hämtas gratis, bland annat som pdf-fil, från levandehistoria.se (dit länken ovan går).

Tänker också spontant på en mening som finns på en vägg i Auschwitz: "Den som inte minns historien kommer att genomleva den igen." Läs mer här: "Den som inte minns ...".

Jag tycker att Gunno Gunnmos och Eric Rönnegårds krönika är ett viktigt komplement till de två texterna ovan.

Läs mer om Avpixlat och andra rasistiska webbplatser i mitt blogginlägg "Ett försvar av Åsa Romson".

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

torsdag 24 september 2015

Hwad wilja Sverigedemokraterna? III

 • Jobba lite och tjäna mycket. Åtminstone riksdagsledmöterna.

Så här står det i insändaren SD vill ha höga politikerlöner i Nerikes Allehanda:

Vänsterpartiet vill sänka riksdagsledamöternas löner, något som SD inte håller med om.

Sverigedemokraterna röstade häromdagen mot Vänsterpartiets förslag om att sänka riksdagsledamöternas löner. Idag tjänar en riksdagsledamot 61 000 kronor i månaden och lönen brukar höjas mer än för vanliga arbetare.

Vänsterpartiet föreslog en rimlig sänkning till 44 500 kronor men SD röstade mot. Till saken hör också att SD:s riksdagsledamöter är de i särklass minst aktiva i riksdagen. De vill alltså inte jobba särskilt mycket men en fet lön tycker de sig förtjäna.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Reformistisk socialism: En definition

Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är reformistiska socialistiska partier. På sidan Reformistisk socialism på learning4sharing.nu finns den här definitionen:

Den reformistiska grenen av socialismen vill, till skillnad från exempelvis kommunismen, uppnå politiska resultat på demokratisk väg genom reformer. Människan är inte ett medel för att uppnå högre mål utan är ett mål i sig. Blandekonomi är den ekonomiska modellen, och det parti i Sverige som idag anses ligga närmast den reformistiska socialismen ideologiskt är socialdemokraterna. Även vänsterpartiet är numera ett reformistiskt parti.

På sidan blandekonomi på ne.se finns den här definitionen:

blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.

Vill också ta tillfället i akt att påpeka att Vänsterpartiet inte, som många tycks tro, heter VPK längre. Så här står det på sidan Vänsterpartiet på ne.se:

Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sverges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.

Under sin existens har partiet haft fyra namn: Sverges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917–21, Sver(i)ges kommunistiska parti (SKP) 1921–67, Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) 1967–90 samt därefter Vänsterpartiet (V).

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

måndag 21 september 2015

Vad ett litet oppositionsparti kan göra

Detta är i korthet vad Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen:

 • Avgiftsfri mammografi i hela landet.
 • Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
 • Satsning på ungas psykiska hälsa.
 • Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
 • Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter och få en härlig sommar.
 • Höjd riksnorm för försörjningsstödet för barn.
 • Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
 • Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa; primärvården tillförs resurser för det arbetet.
 • Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+:are.
 • Sänkt avgift i kulturskolan.
 • Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
 • Fler anställda på fritids.
 • Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena, kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
 • Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Läs mer här: Utbyggd välfärd och fler jobb.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Är du en missnöjd väljare?

Är du en missnöjd väljare?

Tycker du att riksdagspartierna inte sköter sig?

Funderar du på att rösta på ett parti som inte sitter i riksdagen vid valet 2018?

Varsågod!

Det här de partier som fick flest röster i valet 2014 utan att komma in i riksdagen:

*

 • Feministiskt initiativ.
 • 194 719 röster = 3,12 %.
 • Detta vill Feministiskt intiatitiv:
  • Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
  • Feministiskt initiativ är en ideell organisation bestående av människor som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna.
  • Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under lång tid utfört för att förbättra sina liv.
  • Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.
  • Genom att samla en bred folkrörelse för feminism och mänskliga rättigheter för vi in en ny dimension i politiken.
 • Läs mer här: Feministiskt initiativ.

*

 • Piratpartiet.
 • 26 515 röster = 0,43 %.
 • Detta vill Piratpartiet:
  • Piratpartiet står för omtänksamhet istället för misstänksamhet.
  • Piratpartiet växte fram för att försvara de fantastiska möjligheter den moderna informationstekniken skapat.
  • Piratpartiet menar alla människor är olika, och ändå har samma värde.
  • Chansen att få ett jobb ska varken påverkas av efternamn, hudfärg eller könsidentitet.
  • Möjligheten att adoptera barn ska vara lika för samkönade och olikkönade par.
  • Och så vidare. Alla ska ha samma rättigheter. Olikheter berikar!
 • Läs mer här: Piratpartiet.

*

 • Enhet.
 • 6 277 röster = 0,10 %.
 • Detta vill Enhet
  • Enhet vill ha en politik på människans och naturens villkor.
  • Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ.
  • Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred.
  • Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.
  • Samhällets värdegrund behöver vila på medkänsla och solidaritet. På att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.
 • Läs mer här: Enhet.

*

 • Djurens parti.
 • 4 093 röster = 0,07 %.
 • Detta vill Djurens parti:
  • Vi vill föra in djurens perspektiv in i politiken, eftersom djuren utgör en stor del av vårt samhälle och vår ekonomi.
  • Vi vill att djur och människor ska kunna samexistera och att deras välmående ej ska ses som en direkt kontrast till varandra.
  • Djurens parti respekterar FN:s deklaration av mänskliga rättigheter och vill se en liknande konvention för djurens rättigheter.
  • Partiet motarbetar alla former av utnyttjande av den svagares ställning för ekonomisk eller annan form av vinning. Både beträffande människor och djur.
 • Läs mer här: Djurens parti.

*

Jag vill till sist påminna om att det är möjligt för partier att växa mycket snabbt. På riktigt. Inte bara i opinionsmätningar.

Feministiskt initiativ, till exempel, fick i riksdagsvalet 2006 0,68 % av rösterna och i riksdagsvalet 2010 0,40 % av rösterna. I valet 2014 fick Feministiskt initiativ hela 3,12 % av rösterna. Läs mer här: Feministiskt initiativ.

Resultatet i riksdagsvalet 2014 finns här: Val till riksdagen - Röster.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats..

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

söndag 20 september 2015

Skövde Pride 2015

Jag har inte skrivit så mycket på bloggen de senaste dagarna och kommer inte heller att göra det de närmaste dagarna.

Det betyder dock inte att jag inte skriver.

16/9 – 20/9 2015 pågår nämligen Skövde Pride 2015, Skövdes första pridefestival, och jag kommer att skriva om det som händer och även fotografera en del.

Det händer mycket, så det blir inte texter och bilder om allt.

De artiklar jag skriver kommer jag att lägga ut på Vänsterpartiet Skövdes webbplats. Jag kommer också att lägga ut länkar här till alla artiklar.

Artiklar om Skövde Pride 2015:

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

En liknelse

Tänker att liksom Nya Moderaterna kapade "den svenska modellen" försöker Sverigedemokraterna kapa tolkningsföreträdet för vad demokrati innebär.

Men det kanske bara är jag som tänker så. Vad vet jag ...

*

Det är det inte, visade det sig.

Jag visade liknelsen för en journalist med god kunskap om Sverigedemokraterna. Hon höll med till 100 procent om att den stämmer.

Vidare står i artikeln Nationalismen en del av svensk politik på Expos webbplats följande:

Sverigedemokraternas politiska projekt går ut på att i grunden stöpa om Sverige. Partiet är ett hot mot den liberala demokratins grundprinciper. Det är värt att påminna om det, i tider då delar av näringslivet öppnat dörren för partiet, när den revanschsugna svenska nationalismen blivit en naturlig del av det svenska politiska samtalet.

Och på Facebook skriver Richard Jomshof, Sverigedemokraternas partisekreterare, följande i en diskussion med andra riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna:

Samtidigt ska vi komma ihåg följande: SD har växt något enormt det senaste året. Trots det fortsätter vansinnet. Fel, det växer. För att verkligen kunna påverka politiken i rätt riktning måste vi fortsätta växa, för att därigenom kunna tvinga fram en förändring. För att det ska vara möjligt måste vi fortsätta med att locka över nya väljare till oss. Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.

Kommentarer till Jomshofs text finns bland annat här:

Det är alltså inte bara jag ...

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

fredag 18 september 2015

Cylinderhatt AB eller Foliehatt AB?

I artikeln SD-jurist skickar fogden på partiet står bland annat detta:

Sverigedemokraternas partijurist Johan Larsson krävde en "målvaktspeng" för att ta hand om partiets problembolag Blåsippan AB.

Expressen kan nu avslöja att han skickat Kronofogden på sitt eget parti - för att de ska betala hans "målvaktspeng" på 225 000 kronor.

Skalbolagskungen hade hjälpt partiet med att starta ett bolag – Cylinderhatt AB – som skulle ersätta partiets helägda bolag Blåsippan AB, som ska försättas i likvidation.

I en tråd på Facebook som länkar till ovan nämnda artikel skev jag följande kommentar:

Cylinderhatt AB? Borde inte bolaget heta Foliehatt AB?

För den som inte vet: "Foliehatt är en pejorativ benämning på en person som anammar, sprider och tror på pseudovetenskap och diverse konspirationsteorier. Obefintlig eller bristande källkritik är utmärkande drag." Referens: Foliehatt.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

5 saker alla bör veta om Syrien i dag

Hania 14 aug. 2015

1. Regeringen Bashar al-Assad dödar minst 7 gånger fler civila än Isis.

2. Mer än 11 000 tunnbomber, gjorda av metallskrot och sprängämnen, har släppts från statliga helikoptrar på sjukhus, hem och skolor efter att FN förbjudit dem. Dessa flygattacker dödar flest civila i Syrien i dag. De pressar fram extremism.

3. Dessa tunnbomber är en viktig orsak till omflyttnigar av folk och tvingar flyktingar att korsa Medelhavet och andra gränser.

4. Många av tunnbomberna fälls över områden under belägring. Mer än en halv miljon människor i Syrien bor i områden utan tillgång till mat, vatten eller medicin sedan 2013, bland annat Ghouta-området, som utsattes för saringasattacker samma år.

5. Den internationella anti-Isis-koalitionen flyger i samma luftrum som många av dessa tunnbomber släpps men väljer att titta åt ett annat håll.

Det finns ingen militär lösning på striderna i Syrien. Men liksom i Bosnien kan en flygförbudszon bidra till att skydda civila från det värsta våldet och uppmuntra de stridande parterna att komma till förhandlingsbordet.

It's time to #ClearTheSky. Gå med i över hundra icke-våldsamma syriska grupper som ber om att det internationella samfundet ska genomdriva FN:s förbud mot tunnbomber med en flygförbudszon som den i Bosnien.

Min översättning. Originaltexten och mer info finns här: 5 things everyone should know about Syria today.

Jag tänker spontant: Sverigedemokraterna brukar ju prata om att "hjälpa i närområdet". Vore inte detta något att kampanja om? Till exempel i Stockholms tunnelbana ...

Anmärkning: #ClearTheSky är en grupp på Facebook, som finns här: #ClearTheSky.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vad är rasism?

En kort definition av rasism återfinns i Nationalencyklopedins ordbok:

åskådning som är baserad på föreställningar om att vissa raser äv överlägsna andra

Så här lyder FN:s definition av rasism:

Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.

I Nationalencyklopedin återfinns denna kortare artikel om vad rasism är:

rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut. Att uttrycka rasistiska åsikter kan vara ett brott.

Men i 1800-talets Europa var rasismen en uttalad ideologi i hela samhället, det synsätt som de flesta européer ansåg vara självklart. Det var en tid när de styrande i Europa försökte förklara varför Europa skulle ha rätt att göra kolonier av i stort sett hela världen. Den tidens vetenskapsmän förklarade gärna att eftersom människorna i till exempel Afrika var slavar under Europa var just detta ett bevis på att de var sämre än européerna och förtjänade att vara slavar.

Först när Hitler och nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 började Europa att på allvar bryta med rasismen. I Sverige var dessförinnan många rasistiska idéer självklara. Bland annat ansåg staten och myndigheter att det var dåligt för Sverige med ”rasblandning”, att människor från olika delar av världen skaffade barn med varandra. (Numera vet man att ”genetisk variation” snarare är någonting bra.) Det fanns till och med ett statligt ”rashygieniskt institut” i Sverige.

Efter andra världskriget och nazismen finns fortfarande en del rester av det gamla rasistiska Europa. En del rasistiska ord och symboler används i många länder av extrema grupper som motarbetar invandring och det finns även mer eller mindre rasistiska partier i en hel del länder inom EU.

I Nationalencyklopedin återfinns också denna längre artikel om vad rasism är:

rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta medlemmar av förment underlägsna raser.

De tre första förutsättningarna är utbredda folkliga uppfattningar som dock har visat sig vara vetenskapligt felaktiga. Den fjärde och femte är etiska och politiska konsekvenser som har dragits av dessa förlegade uppfattningar (se ras, Människan).

Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars individuella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om sådana attityder.

Författare: Jan Ovesen

Rasismens orsaker

Fysiska skillnader mellan grupper av människor är inte i sig någon orsak till rasism, men fungerar som markörer till vilka fördomar kan knytas. De psykologiska teorierna om rasismens orsaker tar fasta på vissa personlighetsdrag eller reaktioner på sociala situationer. Enligt en teori leder frustration ofta till aggression, vilken riktas mot syndabockar som inte har någonting med frustrationens orsaker att göra.

Produktionsförhållandena är i likhet med maktrelationerna av avgörande betydelse för förhållandena mellan skilda grupper. Marxistiska teoretiker tolkar rasismen som en rationalisering av slaveriet och kolonialismen och som ett sätt att splittra arbetarklassen genom att betona ”rasgemenskapen”, spela ut olika ”raser” mot varandra och därmed avleda uppmärksamheten från klasskampen. Ekonomiska faktorer spelar en avgörande roll även i ”pariasyndromet”, där samhället tvingar en minoritet att fylla nödvändiga men impopulära ekonomiska funktioner och sedan straffar den för detta, vilket bl.a. drabbat judarna. Antisemitismen kan dock inte i första hand förklaras i ekonomiska termer.

Demografiska och ekologiska faktorer påverkar också förhållandena mellan raser och etniska grupper. Kulturella, sociala och religiösa olikheter mellan grupper spelar också in. Rasfördomar förvärras ofta av skillnader i språk och levnadsvanor, men det förekommer också akuta konflikter mellan kulturellt närstående grupper.

Tider av snabb förändring skärper ofta rasmotsättningar och etniska konflikter, eftersom de invanda förhållandena mellan grupper då ändras. Internationella konflikter kan få inrikes följdverkningar för relationerna mellan skilda raser och etniska grupper. Av det som ovan skrivits torde framgå att rasism är en alltför komplex företeelse för att kunna förklaras utifrån en enda faktor.

Författare: Lars Andersson

Rasismens historia

Uppfattningen att vissa folk är överlägsna andra till följd av en bestämd rastillhörighet är i huvudsak en västerländsk skapelse. För antikens greker och romare spelade ras inte någon roll. Slaveri var ett juridiskt och ekonomiskt tillstånd, utan samband med ras eller etniskt ursprung. Under medeltiden bestämdes människosynen av den judisk-kristna skapelsetron, enligt vilken alla människor ytterst härstammade från Adam och Eva. De fysiska skillnaderna mellan folkslagen förklarades med att de hade olika stamfäder, nämligen Sem, Ham och Jafet. Särskiljande var i stället religionen. ”De andra” var de icke-kristna, de otrogna.

Den europeiska expansionen i Afrika och Amerika, som inleddes i slutet av 1400-talet, gav så småningom upphov till ett nytt sätt att betrakta och kategorisera andra folk. Från och med 1500-talet kan man konstatera framväxten av ett rastänkande.

I Spanien diskuterades huruvida indianerna var mänskliga och om de kunde frälsas. Där lanserades också doktrinen om blodets renhet, limpieza de sangre, enligt vilken dopet inte, vilket tidigare varit kyrkans linje, befriade judarna från deras förment kollektiva skuld för gudsmordet. Rastänkandet vidareutvecklades under 1600-talet av företrädare för empirismen och rationalismen. Under upplysningstiden klassificerade och katalogiserade man folk och kulturer. Inom biologin utgick man från tesen om människans gemensamma ursprung och sökte med hjälp av klimatläran förklara skillnaderna mellan raserna, medan man inom antropologin strävade efter att fastslå de fysiska orsakerna till rasskillnaderna. På så sätt utvecklades allmänna kategorier såsom ”exotisk” och ”orientalisk”, men också mera specifika som ”jude”, ”neger” och ”indian”, vilka studerades inom nya vetenskapliga discipliner som sinologi och orientalism. Rastänkandet kom också att påverkas av det pånyttfödda klassiska skönhetsidealet. Mot slutet av 1700-talet kom skönhet att definieras utifrån raskännetecken som ljus hy. Vidare ansågs rationell förmåga eller oförmåga – mätt med västerländsk måttstock – avslöja medfödda rasmässiga skillnader i intellektuell kapacitet. På grund av värderingar som dessa rangordnades raserna med den vita i topp. Även scientismen, föreställningen att vetenskapen erbjuder den bästa vägen till kunskap om människans natur och att den därför skall styra etik och politik, skapades på 1700-talet. Det blev nu möjligt att ”i vetenskapens namn” hävda att vissa raser var underlägsna andra och att det därför var naturligt att de ”underlägsna raserna” förslavades.

Tankegångar som dessa slog på allvar igenom i samband med den koloniala expansionen efter mitten av 1800-talet. Föreställningen att det fanns över- och underlägsna raser och att de underlägsna var dömda till undergång blev under intryck av utvecklingsläran en ”sanning”. Inom kulturantropologin betraktades främmande kulturer och samhällen som kvarlevor från ett kulturstadium som den borgerliga västerländska civilisationen lämnat bakom sig, medan den fysiska antropologin försökte bevisa att vissa raser stod närmare aporna än andra och att de därför var underlägsna. Rasismen kunde också tillämpas på de svagaste i samhället, vilka hävdades tillhöra en sämre människostam. Därmed rättfärdigades att samhället var ojämlikt.

Eugeniken (rashygienen), som syftade till att förbättra ”folkbeskaffenheten” genom att styra urvalet av vilka som fick fortplanta sig, blev mot seklets slut en vetenskap på modet. Rasismen genomsyrade tänkandet under 1800-talet. Bland periodens rasistiska teoretiker kan Gobineau och hans efterföljare S. Chamberlain nämnas, vilkas tänkande kan ses som förelöpare till de tyska nazisternas rasteorier. Efter andra världskriget, när omfattningen av förintelsen stod klar, blev den officiella rasismen en omöjlighet, åtminstone i västvärlden. Den koloniala frigörelsen gav tidigare förtryckta folk en möjlighet att bekämpa rasismen, bl.a. via FN, vars resolutioner mot rasism påverkat många medlemsländers lagstiftning. I USA inleddes en utveckling i riktning mot ökad jämlikhet mellan de etniska grupperna. Den officiella rassegregeringen avskaffades. Arbetet med att lagstiftningsvägen motverka diskrimineringen av i första hand afroamerikanerna har fortsatt, men problemen är långt ifrån lösta, vilket visades bl.a. av upploppen i Los Angeles 1992. I Sydafrika infördes apartheidsystemet officiellt 1948 men avskaffades 1992.

Rasismen har emellertid inte försvunnit. Den koloniala frigörelsen åtföljdes i vissa fall av en rasistisk retorik och praktik. Invandringen till Västeuropa har gett upphov till främlingsfientlighet med rasistiska inslag. Rasistiska partier har bildats och våldet mot invandrare och flyktingar ökade under 1980- och 90-talen. Rasismen lever således kvar, trots att dess ”sanningar” gång efter annan vederlagts av forskningen. En anledning till detta är sannolikt att den erbjuder enkla svar på komplicerade frågor.

Författare: Lars Andersson

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

torsdag 17 september 2015

Det är dags att stoppa bomberna!

Så här står det på sidan It's time to stop the bombs (min översättning):

Till FN:s säkerhetsråd:

Tunnbomber - ibland fyllda med klor - dödar flest civila i Syrien i dag. Våra obeväpnade och neutrala räddningsarbetare har räddat mer än 22 693 människor från attackerna i Syrien, men det finns många vi inte kan nå. Det finns barn instängda i bråte vi inte kan höra. För deras skull måste FN:s säkerhetsråd följa upp sitt krav från förra året om att stoppa tunnbomberna, om nödvändigt genom att införa en "flygförbudszon".

Raed Saleh, chef för de Vita hjälmarna vid Det syriska civilförsvaret.

Jag har skrivit under. Skriv under du också!

Läs mer här: Ending the 'refugee crisis' starts with ending the Syria crisis.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Är Sverigedemokraterna neofascister?

Historikern och journalisten Henrik Arnstad, som i fem år studerat fascismens ideologi, har tydligen fått rätt mycket på pälsen för att han anser att Sverigedemokraterna är neofascister.

Men har han kanske trots allt rätt?

Det här handlar inte om vad majoriteten tycker.

Det här handlar om vad som är sant och falskt.

En gång trodde de allra flesta såvitt vi kan bedöma på den geocentriska världsbilden. Läs mer här: Den geocentriska världsbilden. Det visade sig att de som trodde så hade fel.

Jag kan ta upp fler exempel men nöjer mig med ett. Poängen är att vad majoriteten tycker inte nödvändigtvis måste vara sant.

Hur det är i just Arnstads fall återstår att se. Läs vidare och se vad jag kommer fram till.

*

Så här definierar Arnstad begreppet neofascism i en artikel:

 • Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
 • Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett "organiskt samhälle".
 • Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
 • Insikt måste nås om att de euroepeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
 • Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.

Hela artikeln kan läsas här: "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti".

Huruvida termen neofascism är den mest lämpliga eller om en annan term är att föredra lämnar jag därhän i det här blogginlägget. Men stämmer Arnstads definition in på Sverigedemokraterna?

*

Den första punkten i Arnstads definition lyder: "Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem. Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.

*

Den andra punkten i Arnstads definition lyder: "Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett 'organiskt samhälle'."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet "folk" i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

*

Den tredje punkten i Arnstads definition lyder: "Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

*

Den fjärde punkten i Arnstads definition lyder: "Insikt måste nås om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Den nordiska kulturgemenskapen är något som Sverigedemokraterna vill bejaka och bygga vidare på. I en bredare mening ser vi också Sverige som en del av en nordeuropeisk, europeisk och västerländsk kulturgemenskap.

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.

*

Den femte punkten i Arnstads definition, "den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger", lämnar jag tills vidare därhän. Jag tycker det framgår rätt tydligt av det som står ovan att Sverigedemokraternas politik skiljer sig rätt mycket från de övriga riksdagspartiernas politik. En indikation på det är att samarbetet mellan Sverigedemokraterna och de övriga riksdagspartierna inte tycks vara helt friktionsfritt, om man säger så.

Huruvida termen ska vara neofascism eller något annat kan diskuteras. Arnstads definition verkar i alla fall, så vitt jag kan bedöma, stämma in på Sverigedemokraterna. Åtminstone av principprogrammet att döma.

En annan sak som kan diskuteras är huruvida det är just Arnstads punkter som ska ingå i definitionen. Ska kanske några punkter tas bort? Behöver kanske punkter läggas till?

Och hur är det med Arnstads formuleringar? Behöver de kanske modifieras? Kanske genom att lägga till ord? Kanske genom att ta bort ord? Kanske genom att ändra ordningen på orden?

Skriv gärna en kommentar om du inte håller med om mina slutsatser. Eller om du håller med, för den delen.

De här tre artiklarna i Forskning & Framsteg tror jag kan vara bra komplement till det här blogginlägget:

Anmärkning 2016-02-29

Så fort jag nämner Arnstad på Facebook eller någon annan webbplats brukar det komma kommentarer om att han fått mycket kritik samt länkar till sidor där man kan läsa mer. På dessa sidor har dock endast stått att historiker och andra inte håller med Arnstad om att SD är fascister. Med tanke på att Arnstad säger detsamma, nämligen att SD inte är fascister, är det ganska märkliga uttalanden, tycker jag.

Det Arnstad säger är att SD är neofascister. Han definierar också klart och tydligt vad han menar med neofascism (se ovan). Om man jämför den definitionen med SD:s principprogram kan man inte komma fram till annat än att SD är neofascister. Det är åtminstone min slutsats (se ovan).

Det man kan kritisera är alltså Arnstads definition av neofascism. Man får i så fall klargöra varför den inte stämmer och vilken den korrekta definitionen är. Jag har inte läst någon text där detta görs (därmed inte sagt att det inte finns någon sådan text).

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Stiftelsen Expo

Vill du veta hur landet ligger vad gäller intolerans och rasism? På riktigt. Då rekommenderar jag Stiftelsen Expos webbplats. Jag har bara läst några få sidor, men arbetet de gör verkar vara väldigt gediget, minst sagt.

Så här beskriver Stiftelsen Expo sig själva:

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Här är adressen: Vad vi gör.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Expo är inga konspirationsteoretiker!

Sagt på Facebook:

Trådstart: Härligt med folk som säger som det är istället för konspirationsteoretikerna i SD.

Läser om hur delar av näringslivet uppvaktat SD genom ombud - så kallade PR-byråer. Jag häpnar över kombinationen av cynism, naivitet och ryggradslöhet hos de som tror att SD är som vilket parti som helst. Men kanske värre är att detta måste avslöjas. Vi har att göra med stora politiska frågor som rör vår vardag. Och de köpslås om i hemlighet, utan insyn. Och SD tycks vara stolta över att få vara del av spelet. De vill inte göra upp med något slags etablissemang. De vill vara etablissemanget. Makthungriga nationalister, det är bara det de är.

Daniel Poohl på Stiftelsen Expo säger som det är!

Hängiven SD:are: Expo är ju inga konspirationsteoretiker.

Mats Kristiansson: Du har helt rätt, hängiven SD:are. Expo är inga konspirationsteoretiker! De är helt kompromisslösa när det gäller att säga sanningen!

Konspirationsteorierna finns på Avpixlat, Fria Tider, Exponerat och andra rasistiska webbplatser.

Hängiven SD:are: Grattis, Mats, du har vunnit en målarlåda.

Mats Kristiansson: Tack! Fast jag gillar inte att måla, så jag får väl ge bort den till någon.

Hängiven SD:are: Hämtas ut på valfri toysrus. Bara ta och spring.

[...]

A O: SD vill minska med 50 MILJARDER till kommunerna och stänga gränsen, och näringslivet vill ha en låglönemarknad med ännu lägre löner för dom som redan tjänar minst, och flyktingar ska utföra jobb svenskar inte vill ha till svältlöner. DÄR ser jag sambandet.

Fler kommentarer till Daniel Poohls text finns här: Foton från tidslinjen.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

onsdag 16 september 2015

99 SD-problem. Eller åtminstone 15

99 SD-problem synar Sverigedemokraternas populistiska retorik och tittar djupare på vilka idéer de faktiskt står för. I got 99 SD problems, and Jimmie Åkesson is just one.

Så beskriver Oliver Jonsson sin blogg, som finns här: 99 SD-problem. Han verkar dock bara ha skrivit om 15 problem, men det som finns verkar vara mycket intressant läsning. Just nu är jag nyfiken på sidan med korta beskrivningar av riksdagskandidaterna. Jag har bara koll på de man ser i media, så jag behöver absolut lära mig mer.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Vem sa så här?

I artikeln SD:s hat mot demokratin är konstant i DN finns följande citat:

Nog kan Sverige bidraga till att lindra nöden i världen. Det vilja vi icke undandraga oss. Men detta sker sannerligen inte genom att fritt öppna gränserna för med oss väsensskilda folkelement. Ställ saken på dess spets. Har en familj med egna barn rätt att försumma dessa för främmande fosterbarn? Har då en nation med egna medborgargrupper i nödläge rätt att försämra dessas ställning genom invandring? Vi besvara frågan med nej.

Läs artikeln om du vill veta vem som sa detta, när han sa det och i vilket sammanhang. Artikeln är rätt lång men absolut värd att läsa, tycker jag.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

V är bäst! SD är sämst ...

Sagt på Facebook apropå en undersökning som visar att Vänsterpartiet är det mest aktiva och Sverigedemokraterna det minst aktiva partiet i riksdagens talarstol:

Mats Kristiansson: V är bäst! SD är sämst ... Någon som är förvånad?

P B: Nej, vänstern brukar vara högljudda och gapiga, utan att ha nått vettigt att säga, så varför skulle det vara annorlunda i riksdagen. De ser väl den som sin egen lekstuga, där de kan framföra sin plakatpolitik och genomföra sina manifestationer.

Mats Kristiansson: Även om det vore så som du beskriver det, P B - vilket jag är 100 procent säker på att det INTE är - är det ju ändå bättre att försöka än att inte göra det.

SD verkar ju inte ens försöka. Eller kan det helt enkelt vara så att SD inte har något att säga - förutom när det gäller invandringen.

Förresten, SD verkar ju inte ha så mycket att komma med där heller. SD verkar ju till exempel inte ha någon plan för integrationen.

Undersökningen är gjord av Svenska Dagbladet. Läs mer här: SD det minst aktiva oppositionspartiet. ETC har gjort en sammanfattning som finns här: Vänsterpartisterna är mest aktiva i riksdagen.

Vill inom parentes nämna att 15 personer gillat min kommentar på "Debattgrupp från höger till vänster", där den är postad. Tror det är rekord för det jag skrivit på just det forumet.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Hur hantera SD och neofascismen?

Så här definierar Henrik Arnstad, historiker och journalist, som i fem år studerat fascismens ideologi, begreppet neofascism i en artikel:

 • Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
 • Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett "organiskt samhälle".
 • Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
 • Insikt måste nås om att de euroepeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
 • Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.

Arnstad fortsätter:

Neofascisterna inom SD vill inte avskaffa den parlamentariska demokratin, till skillnad från exempelvis Adolf Hitler. I stället ska majoritetssamhällets tyranni råda, som via demokratiska beslut rasistiskt förtrycker utsatta minoriteter. Neofascismen hotar alltså inte själva det parlamentariska systemet utan grundidén om allas lika värde i en liberal demokrati.

Hur ska då de traditionella partierna göra, för att hantera SD och neofascismen? Jag menar att vi faktiskt kan lära av historien.

1. Aldrig samarbeta. De svenska politikerna har gjort helt rätt, som aldrig samarbetat med SD. Den sekund som framför allt den traditionella högern frestas till allianser för att möta vänstern vinner fascismen de riktigt stora framgångarna. Det var så både Hitler och Mussolini nådde makten.

2. Aldrig politiskt läckage. Då och då hörs röster om att "våga ta debatten", vilket innebär att köpa SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg. Att Tyskland accepterade Hitlers tanke om "judefrågan" innebar inget bakslag för hans parti, tvärtom. Att "judarna" diskuterades som samhällsproblem i stället för vad de egentligen var – en samhällsresurs – satte kursen mot katastrofen.

3. Våga använda korrekt terminologi. Enigheten är total inom den internationella expertkåren inom fascismforskningen: de nya europeiska partierna är fascistiska. Dagens begreppsförvirring måste upphöra. Det är dags att börja benämna SD korrekt i det offentliga samtalet.

Henrik Arnstad skriver vidare:

Fascismen delar inte på makt. Fascismen vill ha makten själv. Fascismen har alltid underskattats, men fascismen får aldrig underskattas.

Hela artikeln kan läsas här: "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti".

Man undrar hur medveten Lars Göran Johansson, kommunikationsdirektör på Svenskt Näringsliv, var om punkterna ovan när han enligt artikeln Företagen och SD ses i smyg sa detta om Sverigedemokraterna:

Det är ett stort riksdagsparti, och vi behandlar dem som alla andra som vi försöker påverka.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

tisdag 15 september 2015

Stängda gränser

Sagt på Facebook:

Refugees Welcome Sverige: Kära medmänniskor!

Idag har Ungern stängt gränsen mot Serbien för att förhindra flyktingar att komma in i landet och sen åka vidare mot Tyskland och andra EU länder.

Ungern har också infört ett lag som innebär att flyktingar som kommer in i landet kan få upp till 3 års fängelse om de inte har ansökt om asyl i landet. Det innebär också att flyktingar har 8 dagar på sig att lämna landet omedelbart.

Militären har satts in i de södra delarna av landet för att förhindra flyktingar från att komma in i landet men också för att arrestera flyktingar. Detta är självklart allvarligt, eftersom stängda gränser dödar människor som flyr för sina liv utifrån det vi har sett tidigare.

Vi måste agera och höja våra röster! Det är oacceptabelt att människor på flykt i Europa år 2015 nekas att söka asyl eller helt enkelt söka skydd undan krig och konflikter.

Mats Kristiansson: Tänker spontant: Det här hade kunnat vara Sverige om SD fått bestämma. Vill vi verkligen ha ett så inhumant samhälle? Jag svarar NEJ! Vad svarar du?

Jag fattar givetvis att mer extrema medel än vanligt kan behöva användas i den extrema situation som råder, men att göra som Ungern gör kan inte vara rätt väg att gå.

Ett land som vill värna grundläggande demokratiska värden, som alla människors lika värde, gör inte så här. Det vill tydligen inte Ungern.

N H: Jag svarar nej. Ty det är människor vi pratar om, inte siffror eller statistik.

En sak som inte framgår av texten ovan är att Ungern planerar att "bygga ett 17,5 mil långt stängsel mot Serbien". Läs mer här: Ungerns plan: Fyra meter hög mur ska stoppa migranter.

Anmärkning: Jag har korrekturläst texten från "Refugees Welcome Sverige" en del. Innebörden är dock såvitt jag kan bedöma densamma som i originaltexten.

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.