torsdag 17 september 2015

Är Sverigedemokraterna neofascister?

Historikern och journalisten Henrik Arnstad, som i fem år studerat fascismens ideologi, har tydligen fått rätt mycket på pälsen för att han anser att Sverigedemokraterna är neofascister.

Men har han kanske trots allt rätt?

Det här handlar inte om vad majoriteten tycker.

Det här handlar om vad som är sant och falskt.

En gång trodde de allra flesta såvitt vi kan bedöma på den geocentriska världsbilden. Läs mer här: Den geocentriska världsbilden. Det visade sig att de som trodde så hade fel.

Jag kan ta upp fler exempel men nöjer mig med ett. Poängen är att vad majoriteten tycker inte nödvändigtvis måste vara sant.

Hur det är i just Arnstads fall återstår att se. Läs vidare och se vad jag kommer fram till.

*

Så här definierar Arnstad begreppet neofascism i en artikel:

  • Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
  • Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett "organiskt samhälle".
  • Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
  • Insikt måste nås om att de euroepeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
  • Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.

Hela artikeln kan läsas här: "Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti".

Huruvida termen neofascism är den mest lämpliga eller om en annan term är att föredra lämnar jag därhän i det här blogginlägget. Men stämmer Arnstads definition in på Sverigedemokraterna?

*

Den första punkten i Arnstads definition lyder: "Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem. Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.

*

Den andra punkten i Arnstads definition lyder: "Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett 'organiskt samhälle'."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet "folk" i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

*

Den tredje punkten i Arnstads definition lyder: "Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

*

Den fjärde punkten i Arnstads definition lyder: "Insikt måste nås om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa."

Så här står det i Sverigedemokraternas principprogram (jag har markerat några, som jag tycker, nyckelord med halvfet stil; fler ord borde kanske markeras):

Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Den nordiska kulturgemenskapen är något som Sverigedemokraterna vill bejaka och bygga vidare på. I en bredare mening ser vi också Sverige som en del av en nordeuropeisk, europeisk och västerländsk kulturgemenskap.

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.

*

Den femte punkten i Arnstads definition, "den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger", lämnar jag tills vidare därhän. Jag tycker det framgår rätt tydligt av det som står ovan att Sverigedemokraternas politik skiljer sig rätt mycket från de övriga riksdagspartiernas politik. En indikation på det är att samarbetet mellan Sverigedemokraterna och de övriga riksdagspartierna inte tycks vara helt friktionsfritt, om man säger så.

Huruvida termen ska vara neofascism eller något annat kan diskuteras. Arnstads definition verkar i alla fall, så vitt jag kan bedöma, stämma in på Sverigedemokraterna. Åtminstone av principprogrammet att döma.

En annan sak som kan diskuteras är huruvida det är just Arnstads punkter som ska ingå i definitionen. Ska kanske några punkter tas bort? Behöver kanske punkter läggas till?

Och hur är det med Arnstads formuleringar? Behöver de kanske modifieras? Kanske genom att lägga till ord? Kanske genom att ta bort ord? Kanske genom att ändra ordningen på orden?

Skriv gärna en kommentar om du inte håller med om mina slutsatser. Eller om du håller med, för den delen.

De här tre artiklarna i Forskning & Framsteg tror jag kan vara bra komplement till det här blogginlägget:

Anmärkning 2016-02-29

Så fort jag nämner Arnstad på Facebook eller någon annan webbplats brukar det komma kommentarer om att han fått mycket kritik samt länkar till sidor där man kan läsa mer. På dessa sidor har dock endast stått att historiker och andra inte håller med Arnstad om att SD är fascister. Med tanke på att Arnstad säger detsamma, nämligen att SD inte är fascister, är det ganska märkliga uttalanden, tycker jag.

Det Arnstad säger är att SD är neofascister. Han definierar också klart och tydligt vad han menar med neofascism (se ovan). Om man jämför den definitionen med SD:s principprogram kan man inte komma fram till annat än att SD är neofascister. Det är åtminstone min slutsats (se ovan).

Det man kan kritisera är alltså Arnstads definition av neofascism. Man får i så fall klargöra varför den inte stämmer och vilken den korrekta definitionen är. Jag har inte läst någon text där detta görs (därmed inte sagt att det inte finns någon sådan text).

Läs fler texter av Mats Kristiansson på mkforlag.com och Vänsterpartiet Skövdes webbplats.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar